Aerobní rozklad

Termín aerobní označuje přítomnost kyslíku. Při kompostování, které je aerobním procesem, mají mikroorganismy přístup k přítomnému kyslíku z okolní atmosféry. Metabolizují organický materiál na energii, CO2, vodu a buněčnou biomasu, přičemž část energie organického materiálu se uvolňuje jako teplo. [bM 03/07, bM 02/09]

Amorfní

Nekrystalický, sklovitý s neuspořádanou strukturou mřížky

Amylopektin

Polymerní rozvětvená molekula škrobu s velmi vysokou molekulární hmotností (biopolymer, monomerem je glukóza). [bM 05/09]

Amylóza

Polymerní nevětvená molekula škrobu s vysokou molekulární hmotností (biopolymer, monomerem je glukóza) [bM 05/09]

Anaerobní rozklad

Při anaerobním rozkladu dochází k rozkladu organických látek mikrobiální populací za nepřítomnosti kyslíku za vzniku metanu a oxidu uhličitého (= bioplynu) a pevného zbytku, který lze v dalším kroku kompostovat, aniž by se uvolňovalo prakticky jakékoliv teplo. Bioplyn lze zpracovávat v kogeneračních zařízeních, kde se vyrábí elektřina a teplo, nebo jej lze upravit na biometan. […]

Antibiotická rezistence

Rezistence vůči antibiotikům vzniká, když si bakterie a plísně vyvinou schopnost překonat léky, které je mají likvidovat. To znamená, že zárodky nejsou zničeny a pokračují v růstu.

Basilejská úmluva

Basilejská úmluva je mezinárodní smlouva, jejímž cílem je omezit pohyb nebezpečných odpadů mezi státy, konkrétně zabránit přenosu nebezpečných odpadů z rozvinutých do méně rozvinutých zemí.

Biokompatibilní

Biokompatibilita je obecný termín popisující vlastnost materiálu, který je kompatibilní s živou tkání. Biokompatibilní materiály nevyvolávají toxickou nebo imunologickou reakci při kontaktu s tělem nebo tělesnými tekutinami. Biokompatibilní materiály jsou klíčové pro užití v implantátech a protézách pro zdravotní účely, aby nedošlo k jejich odmítnutí tělesnou tkání a aby se podpořilo jejich přirozené biologické fungování.