Udržitelné zemědělství

Evropská zelená dohoda

Jedná se o rozsáhlý a komplexní plán Evropské unie pro udržitelné hospodářství.

Jedná se o novou strategii hospodářského růstu, jejímž cílem je přeměnit EU ve férovou a prosperující společnost s moderní, konkurenceschopnou ekonomikou účinně využívající zdroje, v níž v roce 2050 nebudou žádné emise skleníkových plynů a v níž bude hospodářský růst oddělen od spotřeby přírodních zdrojů.1

Udržitelné zemědělství je důležitou součástí evropské zelené dohody a jeho realizace již začala: Evropské zemědělství je jediným systémem světového formátu, který snížil emise skleníkových plynů (o 20 % od roku 1990). Podle EK se za posledních 5 let snížilo riziko spojené s používáním pesticidů o 20 %1, 2.

Jedním z hlavních cílů strategie Farm to Fork (z farmy na vidličku) je snížit spotřebu nebezpečných pesticidů o 50 % a syntetických hnojiv o 20 % do konce roku 2030. K dosažení tohoto cíle bude EU podporovat alternativní způsoby ekologických opatření v zemědělství.2

1

Výroba

2

Zpracování

3

Distribuce

4

Prodej

5

Spotřebitelé

Schéma: Strategie „Farm to Fork“ (z farmy na vidličku)

Zemědělci jsou mezi prvními, kdo pociťují důsledky ztráty biologické rozmanitosti. Jsou však také prvními, kdo mají prospěch z její obnovy. Evropský program Green Deal plánuje převést nejméně 10 % zemědělské půdy na terén s vysokou biodiverzitou. Kromě toho by do roku 2030 mělo být 25 % zemědělské půdy využíváno pro ekologické zemědělství.3

Green Deal je nedílnou součástí strategie Evropské komise pro realizaci Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN.1

OSN pro udržitelné zemědělství

OSN stanovilo 17 cílů udržitelného rozvoje, které by měly být dosaženy do roku 2030.

Hlavním cílem FAO(Organizace OSN pro výživu a zemědělství) je boj proti hrozbě hladomoru. Kromě všech svých aktivit pravidelně monitoruje a vyhodnocuje dopad pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví. Společně s WHO stanovují limity pro rezidua pesticidů v potravinách (JMPR – Společné zasedání o reziduích pesticidů).

Existují tři zásadní mezinárodní dohody vytvořené UNEP(Programem OSN pro životní prostředí), které chrání osoby před kontaktem s agrochemikáliemi.

Basilejská úmluva

1992

Signatářské země se zavazují kontrolovat přeshraniční přepravu toxických odpadů a nakládání s nimi.

Stockholmská úmluva

2001

Původně omezovala 12 perzistentních znečišťujících látek, především pesticidů. Na černou listinu bylo přidáno mnoho dalších škodlivin. V roce 2019 byla Stockholmská úmluva přeměněna na evropské nařízení (EU 2019/1021).

Rotterdamská úmluva

2004

Zavazuje země k výměně informací týkajících se nebezpečných chemických látek a pesticidů v rámci mezinárodního obchodu.

Většina zemí podepsala všechny tyto úmluvy. Dodržování těchto pravidel však může být u některých z nich problematické. Spojené státy podepsaly všechny tři úmluvy, ale nikdy je neratifikovaly.

Pesticidy a udržitelné zemědělství

IPM (integrovaná ochrana proti škůdcům) je kombinace metod, které mohou pomoci snížit nebo zcela vyloučit používání pesticidů a zachování vysokých sklizní.

Mezi metody patří:

  • nahrazení pesticidů méně toxickými sloučeninami
  • cílená aplikace pesticidů
  • šlechtění zemědělských plodin odolných vůči škůdcům
  • vypouštění protivníků, predátorů a parazitů bojujích proti škůdcům
  • feromony a pasti na hmyz
  • střídání zemědělských plodin, období bez hostitelů, příprava osiva a osivového lůžka, použití planých rostlin k vytlačení škůdců.4

Účinnost IPM byla zkoumána v 85 programech FFS. Zemědělci, kteří se seznámili s IPM, mohli zvýšit své výnosy o 40 %, zatímco používání pesticidů se snížilo o 30 %. 30 % farem v projektu FFS v Asii a Africe přestalo pesticidy používat zcela. Hlavním faktorem tohoto zlepšení bylo vzdělávání.4

Citace

1 Comission, E. Document 52019DC0640, 2019, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640.

2 Comission, E. Document 52020DC0381, 2020, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381.

3 Comission, E. Document 52020DC0380, 2020, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380.

4 Pretty, J. and Z. P. Bharucha. Integrated Pest Management for Sustainable Intensification of Agriculture in Asia and Africa. Insects. 2015, 6(1). doi: 10.3390/insects6010152.